vand-kvalitet.dk

- Ejby Vandværk

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Stoffer i vandet, for Ejby Vandværk:

  Graf for :

  Der er ikke valgt noget stof.

  Stoffer uden gruppe:
  1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonsyre
  2,4+2,5-Dichlorphenol
  2,4-dichlorphenol
  2,6-dichlorphenol
  4-Chlor-2-methylphenol
  CGA 108906
  CGA 62826
  Chlorethan
  Chlorthalonilamid sulfonsyre R417888
  Epichlorhydrin
  Pentachlorphenol
  Perfluorbutansulfonsyre
  Perfluorbutansyre
  Perfluorhexansulfonsyre
  Perfluorodecansyre
  Perfluoroheptansyre
  Perfluorohexansyre
  Perfluoroktansulfonamid
  Perfluoroktansulfonsyre
  Perfluoroktansyre
  Perfluorononansyre
  Perfluorpentansyre

  Kemiske hovedbestanddele:
  Ammoniak+ammonium
  Anioner, total
  Calcium
  Carbon,org,NVOC
  Carbondioxid, aggr.
  Chlorid
  Dihydrogensulfid
  Farvetal-Pt
  Fluorid
  Hydrogencarbonat
  Hydrogensulfid-S
  Hårdhed, permanent
  Inddampningsrest
  Ionbalance
  Jern
  Kalium
  Kationer, total
  Magnesium
  Mangan
  Methan
  Natrium
  Nitrat
  Nitrit
  Oxygen indhold
  Permanganattal KMnO4
  Phosphor, total-P
  Sulfat
  Turbiditet
  Tørstof,total

  Uorganiske sporstoffer:
  Aluminium
  Antimon
  Arsen
  Bly
  Bor
  Cadmium
  Chrom
  Cyanid, total
  Kobber
  Kobolt (Co)
  Kviksølv
  Nikkel
  Selen
  Zink

  Organisk mikroforurening:
  1,1,1,2-tetrachlorethan
  1,1,1-trichlorethan
  1,1,2,2-Tetrachlorethan
  1,1,2-Trichlorethan
  1,1-dichlorethan
  1,1-Dichlorethylen
  1,2-dichlorethan
  Acrylamid
  Benz(ghi)perylen
  Benzen
  Benzfluranthen b+j+k
  Benz[a]pyren
  Chloroform
  Cis-1,2-dichlorethylen
  Dichlormethan
  Ethylbenzen
  Fluoranthen
  Indeno(1,2,3-cd)pyren
  M+P-xylen
  Naphtalen
  O-xylen
  Org. chlorforbind.
  PAH (sum af 4 PAH)
  Tetrachlorethylen
  Tetrachlormethan
  Toluen
  Trans-1,2-dichloreth
  Trichlorethylen
  Vinylchlorid

  Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer:

  1,2,4-Triazol
  2,4-D
  2,6-DCPP
  2,6-Dichlorbenzamid
  2,6-dichlorbenzosyre
  2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre
  2-CPP
  2C6MPP
  4-CPP
  4-Nitrophenol
  Alachlor
  Aldrin
  AMPA
  Atrazin
  Atrazin, desethyl-
  Atrazin, desisopropy
  Atrazin, hydroxy-
  Bentazon
  Carbofuran
  Cyanazin
  DEIA
  Deisopropyl-hydroxyatrazin
  Desethyl-hydroxy-atrazin
  Desphenyl chloridazon
  Dicamba
  Dichlobenil
  Dichlorprop
  Didealkyl-hydroxy-atrazin
  Dieldrin
  Dimethoat
  Dinoseb
  Diuron
  DNOC
  Ethylenthiourea
  Fenpropimorph
  Fluazifop-butyl
  Glyphosat
  Heptachlor
  Hexazinon
  Ioxynil
  Isoproturon
  MCPA
  Mechlorprop
  Metalaxyl
  Metamitron
  Metazachlor
  Methyl-desphenyl-chloridazon
  Metribuzin
  Metribuzin-desamino
  Metribuzin-desamino-diketo
  Metribuzin-diketo
  N,N-Dimethylsulfamid (DMS)
  Pendimethalin
  Pesticider, sum
  Phenmedipham
  Pirimicarb
  Propazin
  Propiconazol
  Propyzamid
  Simazin
  Simazin, hydroxy
  Terbuthylazin
  Terbuthylazin-desethyl
  Triadimenol

  Mikrobiologiske parametre:
  Coliforme bakt.37Gr.
  E.coli
  Fluorescerende kim
  Fækale colibakterier
  Intestinal enterokokker
  Kim 22 gr TGA
  Kim 37 gr TGA
  Kimtal 22 gr
  Kimtal 22Gr. KING B
  Kimtal 22Gr. PCA
  Kimtal 2lGr. KING B
  Kimtal 37Gr. PCA
  Streptoc.fæcalis

  Tilstandsparametre:
  Hårdhed, total
  Konduktivitet
  pH
  Temperatur
  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.