vand-kvalitet.dk

- Albæk Vandværk

Aqualog - Vi kan analysere Geus Jupiter data, og levere dem til jer som i ønsker dem.

Analyse af data:

Lad os gøre det tunge arbejde, har I brug for bestemte data fra Geus Jupiter Database, så lad os finde og levere dem til jer.

Ønsker I at komme i kontakt med vandværker udfra indhold indhold af bestemte stoffer i vandet så kan er Aqualog Virk løsningen.
Aqualog Virk indholder et CRM system som, med mulighed for at flette oplysninger fra Geus ind.
Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Stoffer i vandet, for Albæk Vandværk:

Graf for Trifluoreddikesyre:


Stoffer uden gruppe:
1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonsyre
2,4-dichlorphenol
2,6-dichlorphenol
4-Chlor-2-methylphenol
CGA 108906
CGA 62826
Chlorthalonilamid sulfonsyre R417888
Epichlorhydrin
MTBE
Pentachlorphenol
Perfluorbutansulfonsyre
Perfluorbutansyre
Perfluorhexansulfonsyre
Perfluorodecansyre
Perfluoroheptansyre
Perfluorohexansyre
Perfluoroktansulfonamid
Perfluoroktansulfonsyre
Perfluoroktansyre
Perfluorononansyre
Perfluorpentansyre
Sum af PFAS, 12 stoffer

Organoleptiske undersøgelser:
Lugt ved 12 grader
Lugt ved 25 grader
Smag ved 12 grader
Smag ved 25 grader

Kemiske hovedbestanddele:
Ammoniak+ammonium
Calcium
Carbon,org,NVOC
Carbondioxid, aggr.
Chlorid
Farvetal-Pt
Fluorid
Hydrogencarbonat
Hårdhed, permanent
Inddampningsrest
Jern
Kalium
Magnesium
Mangan
Natrium
Nitrat
Nitrit
Oxygen indhold
Permanganattal KMnO4
Phosphor, total-P
Sulfat
Turbiditet

Uorganiske sporstoffer:
Aluminium
Antimon
Arsen
Bly
Bor
Cadmium
Chrom
Cyanid, total
Kobber
Kobolt (Co)
Kviksølv
Nikkel
Selen
Zink

Organisk mikroforurening:
1,1,1,2-tetrachlorethan
1,1,1-trichlorethan
1,1,2,2-Tetrachlorethan
1,1,2-Trichlorethan
1,1-Dichlorethylen
1,2-dichlorethan
Acrylamid
Benz(b)fluoranthen
Benz(ghi)perylen
Benz(k)fluoranthen
Benzen
Benz[a]pyren
Chloroform
Cis-1,2-dichlorethylen
Dichlormethan
Ethylbenzen
Fluoranthen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
M+P-xylen
Naphtalen
O-xylen
Tetrachlorethylen
Tetrachlormethan
Toluen
Trans-1,2-dichloreth
Trichlorethylen
Vinylchlorid

Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer:
1,2,4-Triazol
2,4-D
2,6-DCPP
2,6-Dichlorbenzamid
2,6-dichlorbenzosyre
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre
4-CPP
4-Nitrophenol
Alachlor ESA
Aldrin
AMPA
Atrazin
Atrazin, desethyl-
Atrazin, desisopropy
Atrazin, hydroxy-
Bentazon
Cyanazin
DEIA
Deisopropyl-hydroxyatrazin
Desethyl-hydroxy-atrazin
Desphenyl chloridazon
Dichlobenil
Dichlorprop
Didealkyl-hydroxy-atrazin
Dieldrin
Dimethachlor ESA
Dimethachlor OA
Dimethoat
Dinoseb
Diuron
DNOC
Ethylenthiourea
Glyphosat
Heptachlor
Heptachlorepoxid
Hexazinon
Isoproturon
MCPA
Mechlorprop
Metalaxyl-M
Metamitron
Metazachlor ESA
Metazachlor OA
Methyl-desphenyl-chloridazon
Metribuzin
Metribuzin-desamino
Metribuzin-desamino-diketo
Metribuzin-diketo
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)
Pendimethalin
Propachlor ESA
Simazin
Simazin, hydroxy
Terbuthylazin
Terbuthylazin-desethyl

Mikrobiologiske parametre:
Coliforme bakt.37Gr.
E.coli
Fluorescerende kim
Fækale colibakterier
Fækale streptokokker
Intestinal enterokokker
Kim 37 gr TGA
Kimtal 22 gr
Kimtal 22Gr. KING B
Kimtal 22Gr. PCA
Kimtal 2lGr. KING B
Kimtal 2lGr. PCA
Kimtal 2lGr.KING A
Kimtal 37 grader
Kimtal 37Gr. PCA
Termotol.coli.bakt.

Tilstandsparametre:
Farve
Hårdhed, total
Konduktivitet
pH
Temperatur
Copyright © 2022 All Rights Reserved.