vand-kvalitet.dk

- Ejby Strand Vandværk a.m.b.a.

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Liste stoffer i vandet:

Stoffer uden gruppe:

 • Sum af PFAS, 12 stoffer
 • PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS)
 • Coliforme bakterier
 • Kemiske hovedbestanddele:

 • Kationer, total
 • Anioner, total
 • Turbiditet
 • Farvetal-Pt
 • Inddampningsrest
 • Tørstof,total
 • Oxygen indhold
 • Carbondioxid, aggr.
 • Hydrogencarbonat
 • Hårdhed, total
 • Hårdhed, permanent
 • Ikke flygtigt organisk kulstof
 • Permanganattal KMnO4
 • Ammoniak+ammonium
 • Nitrit
 • Nitrat
 • Phosphor, total-P
 • Calcium
 • Chlorid
 • Fluorid
 • Jern
 • Jern ferro
 • Kalium
 • Magnesium
 • Mangan
 • Natrium
 • Sulfat
 • Dihydrogensulfid
 • Methan
 • Svovlbrinte (sulfid)
 • Uorganiske sporstoffer:

 • Cyanid, total
 • Aluminium
 • Antimon
 • Arsen
 • Bly
 • Bor
 • Cadmium
 • Chrom
 • Kobolt
 • Kobber
 • Kviksølv
 • Nikkel
 • Selen
 • Zink
 • Organisk mikroforurening:

 • Naphthalen
 • Benzen
 • Toluen
 • Xylen
 • Benz(b)fluoranthen
 • Benz(ghi)perylen
 • Benz(k)fluoranthen
 • Acrylamid
 • Epichlorhydrin
 • Dichlormethan
 • o-Xylen
 • m+p-Xylen
 • Fluoranthen
 • Indeno(1,2,3-cd)pyren
 • Ethylbenzen
 • Benz(a)pyren
 • Trifluoreddikesyre
 • Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer:

 • 4-CPP
 • DEIA
 • Terbuthylazin-desethyl
 • Simazin, hydroxy-
 • Dichlobenil
 • Diuron
 • 4-Chlor-2-methylphenol
 • 2,4-Dichlorphenol
 • 2,6-Dichlorphenol
 • Pentachlorphenol
 • 2,6-Dichlorbenzamid
 • 4-Nitrophenol
 • 2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre
 • (2,4,5,-Trichlorphenoxy)-eddikesyre
 • Dieldrin
 • Heptachlor
 • Heptachlorepoxid
 • Aldrin
 • Desethyl-atrazin
 • Desisopropyl-atrazin
 • Hydroxy-atrazin
 • Chloridazon
 • Cyanazin
 • Dicamba
 • Dimethoat
 • Ethylenthiourea
 • Glyphosat
 • Hexazinon
 • Imazalil
 • Linuron
 • Metamitron
 • Methabenzthiazuron
 • Pendimethalin
 • Propyzamid
 • Terbuthylazin
 • 1,2,4-Triazol
 • Trifluralin
 • Metamitron-desamino
 • Terbuthylazin, hydroxy-
 • 2,6-Dichlorbenzosyre
 • Dichlorprop
 • MCPA
 • Mechlorprop
 • Dinitro-o-cresol
 • Dinoseb
 • Atrazin
 • Simazin
 • Aminomethylphosphorsyre
 • Azoxystrobin
 • 2,4-D
 • Bentazon
 • Isoproturon
 • Monuron
 • Desethyl-hydroxyatrazin
 • Desisopropyl-hydroxyatrazin
 • Didealkyl-hydroxyatrazin
 • TFMP
 • Desphenyl chloridazon
 • Methyl-desphenyl-chloridazon
 • N,N-Dimethylsulfamid
 • Metazachlor ESA
 • Metazachlor OA
 • Alachlor ESA
 • Dimethachlor ESA
 • Dimethachlor OA
 • Propachlor ESA
 • (2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre
 • Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888)
 • Metaldehyd
 • t-Sulfinyleddikesyre
 • 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat
 • [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre
 • 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one
 • 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol
 • Mikrobiologiske parametre:

 • Coliforme bakterier ved 37grader.
 • Termotolerante colibakterier
 • Intestinal enterokokker
 • Kimtal ved 37 grader, PCA
 • Escherichia coli
 • Fækale streptokokker
 • Kimtal ved 22 grader, PCA
 • Clostridium perfringens
 • Kimtal, total
 • Kimtal ved 22 grader
 • Kimtal ved 37 grader
 • Kimtal ved 21 grader
 • Tilstandsparametre:

 • Konduktivitet
 • pH
 • Temperatur
 • Farve
 • Halogenerede alifatiske kulbrinter + nedbrydningsprodukter:

 • Cis-1,2-dichlorethylen
 • 1,1-Dichlorethylen
 • Trans-1,2-dichlorethen
 • 1,1,1,2-tetrachlorethan
 • Trichlormethan
 • Tetrachlormethan
 • Tetrachlorethylen
 • Trichlorethylen
 • 1,1,1-trichlorethan
 • 1,1,2-Trichlorethan
 • 1,1,2,2-Tetrachlorethan
 • 1,2-Dichlorethan
 • Vinylchlorid
 • Perfluorerede stoffer:

 • Perfluorbutansyre (lineær)
 • Perfluorhexansulfonsyre
 • Perfluoroctansulfonsyre
 • Perfluorhexansyre (lineær)
 • Perfluorheptansyre (lineær)
 • Perfluoroctansyre
 • Perfluornonansyre
 • Perfluoroctansulfonamid
 • Perfluordecansyre (lineær)
 • Perfluorbutansulfonsyre (lineær)
 • Perfluorpentansyre (lineær)
 • 6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær)
 • Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.